Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky Ginger Travel

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky zájazdy, pobyty a iné služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou CK Ginger  Travel, s.r.o., so sídlom: Hurbanova 1598/58, 911 01 Trenčín,  IČO: 50 527 657, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: s. r. o., vložka č. 34089/R  (ďalej len cestovná kancelária).Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), ktorú cestovná kancelária Ginger  Travel uzatvára s objednávateľom zájazdu.

 1. Vznik zmluvného vzťahu

1.1. Zmluvný vzťah vzniká medzi obstarávateľom cestovnou kanceláriou Ginger Travel, s.r.o.,  (ďalej len „CK Ginger Travel“) na jednej strane a objednávateľom, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom na strane druhej, a riadi sa zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto Všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch CK Ginger Travel.

1.2. Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch CK Ginger Travel (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sa stávajú pre objednávateľa záväznými podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy medzi CK Ginger Travel a objednávateľom

1.3. K uzatvoreniu Zmluvy medzi CK Ginger Travel a objednávateľom dochádza prijatím podpísanej Zmluvy a jej potvrdením zo strany CK Ginger Travel.

1.4 Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ dosvedčuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za zájazd / príp. objednanú službu v cestovnom ruchu. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy / Objednávky a poskytnutie ich osobných údajov CK Ginger Travel. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči CK Ginger Travel a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatných objednávateľom zájazdu / služby informácie určené CK Ginger Travel pre objednávateľov zájazdu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Zaplatenie ceny zájazdu / služby je objednávateľ povinný na výzvu CK Ginger Travel preukázateľným spôsobom doložiť.

1.5 Právo účasti na zájazde / služby vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných deklarovaných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

1.6 Ak je zájazd organizovaný partnerskou cestovnou kanceláriou / agentúrou, tak za celý zájazd / službu / pobyt zodpovedá partnerská cestovná kancelária / agentúra v celom jej rozsahu. Zmluvné podmienky a všeobecné podmienky platia partnerskej cestovnej kancelárie / agentúre.

Za riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná Zmluva podpísaná splnomocneným zástupcom alebo zákonným zástupcom. Objednávateľom je aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej bola Zmluva uzavretá (fyzická osoba, ktorá je uvedená v Zmluve ako „cestujúci“, hoci nepodpísala Zmluvu). V zmysle § 5 písm. b) zákona č. 170/2018 Z. z. objednávateľ potvrdzuje, že na základe zákona alebo splnomocnenia je oprávnený uzatvoriť Zmluvu v prospech inej osoby (na Zmluve uvedená ako „cestujúci“) a táto osoba vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súhlas môže byť prejavený výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, napríklad nastúpením na zájazd. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať záväzky, ktoré vyplynuli voči CK Ginger Travel z podpísanej Zmluvy a zároveň sa zaväzuje poskytnúť „cestujúcim“ všetky informácie, ktoré mu CK Ginger Travel poskytla pred podpisom Zmluvy, ak neboli osobne pri podpise Zmluvy prítomní. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým než uzatvoril Zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami (čl. 10. posledná veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bezvýhradne súhlasí s obsahom týchto Všeobecných podmienok.

 1. Cena zájazdu
  2.1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou dojednanou medzi CK Ginger Travel a objednávateľom. Záväzná dohodnutá cena zájazdu je uvedená v Zmluve.Ceny jednotlivých zájazdov a súvisiacich služieb sú uvedené v cenníku katalógu, príp. na stránke www. a takisto sú uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu a služieb. V základnej cene zájazdu sú zahrnuté tie služby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách zájazdov /služby, ktoré cena zahŕňa. Ostatné služby sú uvedené ako povinný alebo nepovinný príplatok.

2.5. Cestovná kancelária Ginger Travel je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:
2.5.1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
2.5.2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
2.5.3. zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
2.6. Ak k uvedeným zmenám dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, je cestovná kancelária Ginger Travel oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnemu zvýšeniu platby podľa bodu 2.5.1. alebo 2.5.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok oproti platbe premietnutej do ceny zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura (bod 2.5.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok) je cestovná kancelária Ginger Travel oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej výške zmeny kurzu.
2.7. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľovi tým nevzniká právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvných pokút.

 

 1. Platobné podmienky

3.1.CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu stanovenej v zmluve ako aj všetkých doobjednaných služieb k zájazdu pred ich poskytnutím.

3.2. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.

3.3. Objednávateľ je povinný pri podpise zmluvy uhradiť 100% ceny zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu, pokiaľ sa nedohodne CK Ginger Travel a objednávateľ inak.

3.4. Objednávateľ je povinný pri last minute zájazd, alebo po kontaktovaní CK Ginger Travel pri určitých zájazdoch uhradiť plnú sumu za zájazd okamžite po vyplnení objednávkového formulára a potvrdení voľného miesta CK Ginger Travel.

3.5. Pri určitých tipoch zájazdov sa vyžaduje platba do stanoveného času. O stanovení termínu platby a výšky sumy bude objednávateľ informovaný CK Ginger Travel.

3.6Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške. Záväznou a dohodnutou cenou zájazdu je cena, ktorá je uvedená na Zmluve potvrdenej CK Ginger Travel a podpísanou objednávateľom, resp. jeho splnomocneným zástupcom alebo zákonným zástupcom

 

 1. Práva a povinnosti objednávateľa
 2. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. Objednávateľ má právo na riadne a včasné poskytovanie len zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK Ginger Travel dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.

4.2. Objednávateľ má právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené v katalógu.

4.3. Objednávateľ má právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahu služieb a ceny.

4.4. Objednávateľ má právo zrušiť svoju účasť na zájazde kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od Zmluvy za podmienok uvedených v článku 6 (Odstúpenie od Zmluvy, zmluvné pokuty).

4.5. Objednávateľ má právo na reklamáciu v súlade s článkom 7 (Reklamácia poskytnutých služieb).

4.6. Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov, ktoré uvádza na Zmluve, pred nepovolanými osobami.

4.7. Objednávateľ je povinný poskytnúť CK Ginger Travel súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, úplne a pravdivo uvádzať údaje na Zmluve a predložiť CK Ginger Travel doklady požadované pre zabezpečenie zájazdu. V prípade, ak tuzemský objednávateľ objednáva zájazd, alebo uzatvára Zmluvu pre štátneho príslušníka iného štátu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť CK Ginger Travel už pri objednávaní zájazdu a služieb, alebo pred podpisom Zmluvy.

4.8. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2 a 3 týchto Všeobecných podmienok a zaplatenie preukázať dokladom.

4.9. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od CK Ginger Travel doklady potrebné pre čerpanie služieb (letenky, ubytovacie poukazy, cestovné pokyny), riadne si ich prekontrolovať a riadiť sa nimi.

4.10.Objednávateľ je povinný dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto odchodu so všetkými dokladmi požadovanými podľa cestovných pokynov.

4.11. Objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje. Cudzí štátni príslušníci sú povinní sa informovať ohľadne vízovej povinnosti na zastupiteľstve krajiny, kam cestujú. Náklady, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, znáša objednávateľ. Objednávateľ je ďalej povinný byť informovaný o zmenách v legislatíve, týkajúcich sa cestovných dokladov a ďalších súvisiacich skutočností.

4.12.Objednávateľ je povinný akékoľvek chyby a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne ihneď po ich zistení na mieste oznámiť písomne zástupcovi CK Ginger Travel a poskytnúť súčinnosť k ich odstráneniu.

4.13.Objednávateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu.

4.14.Objednávateľ je povinný uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené CK Ginger Travel.

4.15.Objednávateľ je povinný zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, a tak isto zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.

 

 1. Zmeny podmienok zmluvy

5.1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK Ginger Travel od dohodnutého obsahu Zmluvy sú v nutných prípadoch prípustné. Ide hlavne o zmenu leteckej spoločnosti, typu lietadla, trasy a času letu, zmeny zakúpeného ubytovacieho zariadenia na ubytovacie zariadenie rovnakej alebo vyššej triedy, eventuálne programu počas poznávacieho zájazdu.

5.2. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že CK Ginger Travel nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom / autobusovým prepravcom, ktorý nie je zabezpečený CK Ginger Travel, a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Objednávateľ berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania.

5.3. CK Ginger Travel je povinná informovať objednávateľa o tom, či sa pre daný zájazd požaduje minimálny počet účastníkov zájazdu. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa pre daný zájazd nedosiahol minimálny počet účastníkov najneskôr 14 dní pred odchodom, má CK Ginger Travel právo tento zájazd zrušiť v zmysle ustanovenia § 741  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník bez povinnosti akejkoľvek náhrady voči objednávateľovi.

5.4. CK Ginger Travel má právo vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné dodržať pôvodne dohodnutý program a zabezpečiť služby. V takomto prípade je CK Ginger Travel povinná:

 1. a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu pokiaľ možno rovnakom alebo podobnom pôvodným podmienkam, b) vrátiť objednávateľovi plnú cenu služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, a to neodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od vybavenia reklamácie,
 2. c) ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK Ginger Travel povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. V prípade, že bude na základe zmeny hotela alebo inej závažnej okolnosti nutné ubytovať objednávateľa v inom hoteli, bude objednávateľ ubytovaný v hoteli rovnakej alebo vyššej kategórie. Zmena ubytovania môže byť i na časť pobytu. V prípade, že CK Ginger Travel zabezpečí ako náhradné plnenie služby v rovnakom rozsahu (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky objednávateľa voči CK Ginger Travel vylúčené. Za dodržanie Zmluvy je považovaný stav, keď náhradné ubytovanie je minimálne rovnakej triedy, bez ohľadu na ďalšie okolnosti (umiestnenie, vybavenie a pod.).

5.5. CK Ginger Travel si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CK Ginger Travel nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste pobytu.

5.6. Pri zájazdoch usporiadaných CK Ginger Travel je prvý a posledný deň určený na zabezpečenie dopravy a nie je považovaný za deň plnohodnotného rekreačného pobytu. V prípadoch uvedených v bode 5.2., napr. pri neskorom nočnom lete môže byť prílet do cieľovej destinácie alebo návrat do SR posunutý až do ranných hodín nasledujúceho dňa, v závislosti od dĺžky letu. V tomto zmysle nie je možné reklamovať eventuálne „skrátenie pobytu“. Do celkového počtu nocí je započítaná jedna noc v prípade neskorých nočných letov aj vtedy, ak je objednávateľ ubytovaný do 12:00 hodiny nasledujúceho dňa.

5.7. V prípade, že sa objednávateľ nedostaví alebo zmešká odlet, alebo odjazd dopravného prostriedku má CK Ginger Travel nárok na úhradu plnej ceny zájazdu.

5.8. Ak je CK Ginger Travel nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK Ginger Travel v lehote určenej CK Ginger Travel v návrhu zmeny, v opačnom prípade sa má za to, že so zmenou podstatnej podmienky Zmluvy súhlasí. Klient berie na vedomie, že v mieste zájazdu môžu byť účtované ďalšie miestne poplatky (turistický poplatok, miestny poplatok, príletové prípadne odletové taxy a iné.)

Ak po začiatku zájazdu CK Ginger Travel neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná o tom objednávateľa informovať bezodkladne na mieste pobytu prostredníctvom svojho povereného zástupcu a bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať. CK Ginger Travel je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby, a to v súlade s bodom 5.4 (zabezpečenie náhradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb). V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je CK Ginger Travel povinná a) vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, b) rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady. Ustanovenia čl. 5 ods. 5.4. a čl. 7 týchto Všeobecných podmienkach platia primerane. CK Ginger Travel sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od Zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená a) objednávateľom, b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

6.1. Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy (stornovať účasť na zájazde) CK Ginger Travel. V prípade že v súvislosti s obstaraním zájazdu vznikli CK náklady, CK vráti objednávateľovi sumu zájazdu uvedenú v zmluve zníženú o tieto náklady a to do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti o odstúpenie od zmluvy .

6.2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy 30 a menej dní pred začiatkom zájazdu, a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie povinností obstarávateľa, vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť CK Ginger Travel storno poplatok vo výške 100% z ceny zájazdu.

6.3. CK Ginger Travel si vyhradzuje právo zrušiť zájazd / službu pred jeho zahájením, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov (výhrada minimálneho počtu účastníkov).

6.4. CK Ginger Travel si vyhradzuje právo zrušiť zájazd / službu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvu predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu do strany CK Ginger Travel bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej úhrady za objednané služby. CK Ginger Travel je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov než uvedených v tomto článku. Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dni pred termínom jeho začatia, objednávateľ ma právo na primeranú náhradu škody.

 1. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody

7.1. Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

7.2. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK.

7.3. Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK Ginger Travel a to bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam spísaný pri reklamácii.

7.4. CK sa zbavuje zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti, ak preukáže, že škodu nezavinil ona ani jeho dodávatelia služieb a že škoda bola spôsobená samotným objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis maior). V týchto prípadoch, okrem toho ak si objednávateľ škodu spôsobí sám, CK poskytne objednávateľovi bezodkladne pomoc v rozsahu jej právomocí.

 

 1. Poistenie

8.1. Objednávateľ zájazdu má poistenie zahrnuté v cene zájazdu a CK poskytne objednávateľovi informácie o komplexnom cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, doplnkové asistenčné služby a poistenie stornovacích poplatkov), ak sa pred podpisom zmluvy nedohodli inak.

8.2. Poistný vzťah vzniká medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

8.3. Objednávateľ súhlasí, aby CK poskytla osobné údaje objednávateľa, prípadne aj ďalších účastníkov zájazdu, tretej strane (poisťovacej spoločnosti), a to výlučne pre potreby dojednania poistenia v zákonne stanovenom rozsahu.

 

 1. Poistenie CK voči úpadku

9.1. Zákonné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK Ginger Travel: Ginger Travel je povinná po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na ktorej základe vzniká objednávateľovi právo na plnenie v prípade úpadku CK Ginger Travel ak: a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, alebo do miesta plánovaného ukončenia zájazdu pokiaľ je toto miesto mimo Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, b) nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len sčasti. CK Ginger Travel je povinná sa preukázať objednávateľovi certifikátom o uzatvorenom poistení zájazdu proti úpadku CK, obvykle zverejneného na www.gingertravel.sk.

9.2. Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté do základnej ceny zájazdov a vzťahuje sa na každého objednávateľa. O rozsahu a podmienkach povinného zmluvného poistenia zájazdu, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa u poisťovateľa, s ktorým má CK Ginger Travel uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu, ako aj možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade nehody alebo ochorenia, bude objednávateľ informovaný inou písomnou formou CK Ginger Travel pred uzatvorením zmluvy. Objednávateľ má možnosť uzavrieť aj doplnkové pripoistenia. Zmluva o komplexnom cestovnom poistení vzniká výhradne medzi poisťovňou a objednávateľom, to znamená, že prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť neodkladne po ukončení prepravy nahlásiť na letisku na vyhradenom mieste a spísať protokol o poškodení alebo strate batožiny (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný na ďalšie jednanie objednávateľa a prepravcu. Výška zodpovednosti leteckej spoločnosti je obmedzená ustanoveniami Varšavskej dohody a všetkých dodatkov. V prípade zrušenia zájazdu, nie je možné čiastku uhradenú za komplexné cestovné poistenie objednávateľovi vrátiť, nakoľko toto poistenie pokrýva aj náklady spojené so stornovaním zájazdu, a preto nadobúda účinnosť dňom zakúpenia zájazdu.

 

 1. Osobné údaje

Súhlas objednávateľa so spracovaním osobných údajov

10.1. Objednávateľ dáva súhlas, aby jeho osobné údaje, uvedené v Zmluve spracovala CK Ginger Travel v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov“). Tento súhlas udeľuje až do písomného odvolania. Podpísaním Zmluvy objednávateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK Ginger Travel, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK Ginger Travel a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas objednávateľa udeľuje aj v mene „cestujúcich“ uvedených v Zmluve, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje.

10.2. CK Ginger Travel spracováva osobné údaje objednávateľa a to v rozsahu meno a priezvisko (u neplnoletých osôb aj vek), kontaktné údaje (číslo na mobilný telefón, emailovú adresu) adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, štátna príslušnosť, v prípade vízovej povinnosti číslo cestovného dokladu (pasu), ak je vyžadované Ginger Travel. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy. Objednávateľ udeľuje súhlas, že CK Ginger Travel je oprávnená spracovávať osobné údaje pre svoje marketingové a obchodné účely, vrátane zasielania obchodných oznámení a telemarketingu. Obchodné oznámenia je CK Ginger Travel oprávnená zasielať formou SMS, MMS, elektronickou poštou, či písomne. Objednávateľ môže odmietnuť zasielanie obchodných oznámení a každú jednotlivú správu týkajúcu sa marketingu a telemarketingu voľbou odhlasovacieho odkazu, ktorá zamedzí ďalšie zasielanie uvedených ponúk.

10.3. Objednávateľ týmto potvrdzuje, že CK Ginger Travel mu ešte pred získavaním jeho osobných údajov oznámila všetky informácie v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov (vrátane, okrem iného, účelu spracúvania osobných údajov, zoznamu osobných údajov, poučenia o právach dotknutej osoby atď.), a zároveň vyhlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámil.                                                                              10.4. Každý objednávateľ čestne vyhlasuje, že boli oboznámení a poučení o svojich zákonných právach a podmienkach spracovania svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.                                                                                                                                                             10.5. Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v Zmluve (CK Ginger Travel, s.r.o.) pre účely poskytovania dohodnutých služieb, poskytovania služieb s týmito službami súvisiacich.                                                                                              10.6 CK Ginger Travel je oprávnená osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi sprístupniť ďalším spracovateľom alebo prípadne správcom, a to za účelom: a) zaistenia svojich marketingových a obchodných akcií a zaistenia marketingových a obchodným akcií tretích osôb, podmienkou však je, aby sa akcie tretích osôb vzťahovali na podnikateľské aktivity CK Ginger Travel, b) vymáhania pohľadávok CK Ginger Travel od objednávateľa, c) tretím subjektom, ktoré pri využití služieb CK Ginger Travel poskytli objednávateľovi službu či tovar, d) podnikom v rámci holdingu, ktorého CK Ginger Travel je súčasťou a ktoré zaisťuje prevádzkové činnosti potrebné pre poskytovanie služieb, e) overovanie a hodnotenie platobnej morálky a dôveryhodnosti objednávateľa a prevádzkovanie s tým súvisiacich registrov, f) poisťovni s ktorou má CK Ginger Travel uzavretú poistnú zmluvu, v platnom znení (ak bolo s objednávateľom dohodnuté cestovné poistenie). CK Ginger Travel osobné údaje odovzdá tretím osobám vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Pri odovzdaní osobných údajov tretím osobám CK Ginger Travel zaistí ochranu osobných údajov pred zneužitím, ako aj ich diskrétnosť. Pri spracovaní osobných údajov je CK Ginger Travel povinná dbať na to, aby objednávateľ neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života.

 

 1. Ďalšie podmienky

Ďalšie podmienky okrem iného upravujú obsah a rozsah poskytovaných služieb dojednaných Zmluvou a z toho plynúci rozsah či obmedzenia zodpovednosti CK Ginger Travel.

11.1. Servis a služby

Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom ubytovacích zariadení zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateľstva. Preto je nutné počítať niekedy s menšou skúsenosťou a určitou ležérnosťou, ale na druhej strane často s veľmi priateľským a milým prístupom. Upozorňujeme na skutočnosť, že ponuka aktivít a služieb poskytovaných hotelom zadarmo alebo za poplatok platí v čase vydania katalógu, a rozhodnutím hotela sa môže v priebehu sezóny zmeniť. Aktuálne informácie CK Ginger Travel (ak je s nimi oboznámená) uvádza na www.ckginger.com

11.1.1. Program / vstupy / atrakcie

Ak v cene zájadu sa nachádzajú služby, vstupy, atrakcie, cvičenia, fitness program, jóga, alebo iné aktivity a klient zájazdu sa ich nezúčastní, podľa programu, CK Ginger Travel nerefunduje nevyužité služby klientovi. Počas všetkých aktivít, cvičení, fitness programu, či joga programu, klient sám zodpovedá za svoje zdravie a psychickú kondíciu.

Počas fitness, či joga programu má klient vopred presne stanovený počet odcvičených hodín s trénerkou, či inšturktorkou. Celodenný program, či iný animačný program počas voľných hodín nie je v kompetencii trénerky / inštruktorky.

V prípade neovplyvniteľných udalostí ( ako napr. zlé počasie, či teroristický čin) CK Ginger Travel nezodpovedá za takýchto sled udalostí a nie je povinná vrátiť časť peňazí za neodcvičené hodiny, či nahrádzať cvičenie / jogu iným programom.

11.2. Hygiena

Hygienické zvyklosti sú v južných krajinách omnoho tolerantnejšie, odlišné od tuzemských. To isté sa týka aj predpisov vo vzťahu k životnému prostrediu.

11.3. Ubytovanie

Ubytovacie služby poskytované CK Ginger Travel zodpovedajú popisu v tomto katalógu. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša popri výhodných cenách aj skutočnosť, že niektoré zariadenia (bary, diskotéky, a pod.) nie sú v prevádzke. V ojedinelých prípadoch sa stáva, že ubytovacie zariadenie potvrdí objednávky nad rámec reálnej kapacity. V takomto prípade bude objednávateľ ubytovaný v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej triedy. Kategorizácia ubytovacích zariadení spadá do kompetencie príslušných rezortov v cieľových krajinách, ktoré hviezdičky označujúce triedu ubytovacieho zariadenia prideľujú na základe noriem a kritérií platných v príslušnej krajine. Tieto normy a kritériá sa nemusia zhodovať s normami platnými v SR. Rozdiely v kategorizácii ubytovacích zariadení sú aj medzi jednotlivými destináciami. Aj v komfortných hoteloch sú izby väčšinou jednoducho zariadené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej triedy) nie sú vždy rovnaké. Vo väčšine ubytovacích zariadení nie sú v kúpeľniach hygienické potreby. Rozdeľovanie izieb vždy prebieha zásadne zo strany hotela, CK Ginger Travel na to nemá vplyv. Jednolôžkové izby sú vždy s príplatkom, sú väčšinou veľmi malé a často nemajú balkón. V ubytovacích zariadeniach je za trojlôžkovú izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelka môže byť pohovka, rozkladací gauč, poschodová posteľ alebo ležadlo. Podľa medzinárodných zvyklostí je nutné izby opustiť v deň odletu do 12.00 hod. (v niektorých prípadoch dokonca do 10.00 hod.), možnosť nasťahovania je v deň príletu najskôr po 14.00 hod. Včasný príchod alebo neskorý odchod neoprávňujú k ďalšiemu používaniu izieb. V prípade dodatočne vypísaných mimoriadnych ponúk CK Ginger Travel garantuje iba triedu ubytovacieho zariadenia, pričom nemusí vždy ísť o ubytovacie zariadenie z katalógu. Názov hotela sa objednávateľ dozvie až po prílete do cieľovej destinácie. V prípade poznávacích a kombinovaných zájazdov je ubytovanie poskytnuté v objednanej triede, podľa momentálnej disponibility priamo na mieste. Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú činnosť, na ktorú CK Ginger Travel nemá vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimo sezónne mesiace, staveniská vznikajú rýchlo a prakticky zo dňa na deň, alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V týchto prípadoch nie je možné pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu mať najaktuálnejšie informácie o stavebnej činnosti. Úplný pokoj v strediskách cestovného ruchu nenájdete. K dovolenke patrí aj večerná zábava a bary, reštaurácie a nočné kluby, ktoré môžu spôsobovať hluk. Tiež stavebný štýl umožňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami.

11.4. Klimatizácia

Klimatizáciu nájdete v hoteloch, kde je to priamo uvedené v popise hotela v katalógu. V mnohých prípadoch je klimatizácia ovládaná centrálne a jej zapínanie/vypínanie z hľadiska času a dĺžky závisí úplne od rozhodnutia hotela. Často je klimatizácia v prevádzke iba v hlavnej sezóne(cca od 15.júna do 15.septembra) v závislosti od destinácie a hotela, a to iba niekoľko hodín denne.                                                                                                                                                                         11.5. Stravovanie a nápoje

V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi prvkami. Spôsob stravovania je uvedený v popise každého hotela. Kontinentálne (európske) raňajky sa skladajú väčšinou z pečiva, masla a zaváraniny alebo syra, kávy alebo čaju. Saláma, vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané formou bufetu alebo švédskych stolov znamenajú voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyklostiam. Väčšinou obsahujú kávu, čaj, džús, pečivo, rôzne sladké koláče, zaváraniny, syr, salámu, opäť podľa triedy hotela. Večera je buď menu s obsluhou, výber z niekoľkých menu a šalátov formou bufetu, alebo voľná konzumácia formou bufetu (jednoduchších švédskych stolov) alebo švédskych stolov. Ponuka opäť zodpovedá triede hotela, pričom aj v trojhviezdičkových hoteloch môžeme v niektorých prípadoch očakávať iba jedno teplé hlavné jedlo. Nápoje nikdy nie sú zahrnuté v cene (pokiaľ to nie je uvedené inak – napr. hotely „all inclusive“). Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty, väčšinou vybavené dvojplatničkou a chladničkou. Kuchynské zariadenie, ktoré je k dispozícii, je určené pre nenáročné varenie a skladá sa zo základného riadu. Vo väčšine hotelov platí zákaz donášania vlastných jedál a nápojov. Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch plnú penziu a časovo obmedzenú konzumáciu rozlievaných nealkoholických a (prevažne) miestnych alkoholických nápojov podľa vnútorných smerníc každého hotela. Informácie o režime „all inclusive“ – t.j. obsah a rozsah, ako aj časový harmonogram, sa objednávateľ dozvie po príchode do hotela. Obsah minibaru nie je zahrnutý do ceny zájazdu – minibar je možné naplniť po požiadaní, a konzumácia podlieha priamej platbe na mieste. Pri každom zájazde je uvedený počet nocí, ktorým zodpovedá i nárok na stravovanie, pričom niektorá strava môže byť nahradená balíčkom alebo neskoršou jednoduchou večerou. Stravovanie začína a končí spoločne s ubytovacími službami, prvú stravu môžete teda obdŕžať najskôr po 14:00 hod. a poslednú najneskôr o 12:00 hod. Upozorňujeme na možnosť zmeškania objednanej stravy z dôvodu neskorého príletu alebo včasného odletu. Zmeškanú stravu nie je možné nahradiť. Súčasne upozorňujeme na skutočnosť, že zákazníci ubytovaní na jednej izbe musia vždy čerpať rovnaký systém stravovania.                                                                                                                                                    9.6. Pláže

Väčšina pláží je prístupná i miestnemu obyvateľstvu, ktoré býva často trošku hlučnejšie než sme zvyknutí. Ležadlá a slnečníky je možné si prenajať za poplatok (pokiaľ pri popise hotela nie je uvedené inak). Ich počet sa nezhoduje s ubytovacou kapacitou hotela, je vždy nižší, preto táto služba nie je priamo nárokovateľná. Obzvlášť pri veľkokapacitných hoteloch môže byť počet slnečníkov a ležadiel v značnom nepomere vo vzťahu k počtu lôžok. Plážový servis sa v priebehu sezóny môže zmeniť – v katalógu sú uvedené informácie známe v čase tlače katalógu. CK Ginger Travel nemá vplyv na čistotu mora a pláží – údržba pláže je výlučne v kompetencii hotela. CK Ginger Travel taktiež nezodpovedá za prípadné znečistenie pláže z dôvodu klimatických podmienok, alebo iných nepredvídaných dôvodov. Vzdialenosť od mora je meraná vždy od najbližšieho bodu areálu smerom k pláži a je len orientačná.                                                                                                                                                 11.7. Bazény

Ak je súčasťou hotelového zariadenia i vyhrievaný bazén je treba zobrať do úvahy, že nie vždy je bazén skutočne vyhrievaný, a táto skutočnosť závisí predovšetkým od rozhodnutia hotela. Nie všetky hotely majú bazén s filtračným zariadením, preto musia byť bazény pri vyšších teplotách vypustené a vyčistené. Je teda nutné počítať s tým, že bazén môže byť na určitú dobu mimo prevádzky, ako i tobogany, ktoré sú v prevádzke iba v časoch určených hotelom CK Ginger Travel nemá vplyv na čistotu bazéna – údržba bazéna je výlučne v kompetencii hotela. Bazény v nočných hodinách nie sú v prevádzke. Počet slnečníkov a ležadiel pri bazéne nezodpovedá kapacite hotela.                                                                       11.8. Voda a elektrické napätie

Obyvatelia južných krajín nepoužívajú vodu z vodovodu na pitie a varenie. Vodu na tieto účely Vám odporúčame zakúpiť si v miestnych obchodoch alebo v hoteloch. V hoteloch môže dôjsť k výpadku teplej vody a z tohto dôvodu tečie občas iba vlažná voda. V niektorých krajinách môže dochádzať i k opakovaným, krátkodobým výpadkom elektrickej energie a zásobovania vodou. S tým samozrejme súvisí aj výpadok klimatizácie. Za tieto skutočnosti CK Ginger Travel nezodpovedá a nevie ich ovplyvniť. Elektrické napätie a elektrické zásuvky nie vždy zodpovedajú slovenským normám.

11.9. Hmyz

K realite exotických krajín patrí aj hmyz. Napriek intenzívnej snahe hotelierov a miestnych úradov sa môže v určitých obdobiach hmyz vyskytovať vo zvýšenej miere aj priamo v priestoroch ubytovacích zariadení. Neodporúčame nechávať voľne ležať potraviny na izbe.                                                                      11.10. Víza a pasy

CK Ginger Travel zaisťuje v prípade, že si to hostiteľská krajina vyžaduje a klient o to požiada. CK Ginger Travel zaisťuje víza iba pre držiteľov pasov Slovenskej republiky, a to po predložení dokumentov požadovaných príslušným zastupiteľským úradom. Držitelia cestovných dokladov iných štátov sú povinní zaistiť si sami potrebné doklady a náležitosti na cestu u príslušného veľvyslanectva alebo konzulátu. Akékoľvek náklady a dôsledky, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia nesie objednávateľ. Väčšina štátov vyžaduje aby bol cestovný pas platný ďalších 6 mesiacov od návratu.

11.11. Zájazd zabezpečený partnerskou CK

CK Ginger Travel spolupracuje so zahraničnými cestovnými kanceláriami, ktoré majú certifikát spôsobilosti vykonávať zájazdy. V prípade zabezpečenia zájazdu u partnerských cestovných kancelárii sa objednávateľ zájazdu riadi  všeobecnými zmluvnými podmienkami danej cestovnej kancelárii. CK Ginger Travel je povinná objednávateľa zájazdu o týchto podmienkach informovať.  V prípade reklamácie je objednávateľ povinný informovať CK Ginger Travel, ktorá bude následne reklamovať nezhody s partnerskou cestovnou kanceláriou.

11.12 Tajomný zájazd

Klient pri objednaní produktu „Tajomný zájazd“ dobrovoľne súhlasí s vytvorením celého zájazdu (vrátane destinácie, ubytovania, stravy, transferu, dopravy, iteneráru, alebo len niektorej služby) podľa vlastného spracovania samotnej CK Ginger Travel. Zakúpením Tajomného zájazdu súhlasí s vytvorením zájazdu, vybranej destinácie, či kombinovanej služby, alebo vybranej dopravy samotnej CK Ginger Travel. Klient si môže zvoliť jednu destináciu, kam určite nechce ísť.

 1. Záverečné ustanovenia

Záverečné ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných podmienok sú dôležité informácie platné pre zájazdy organizované CK Ginger Travel, ktoré sú súčasťou katalógu. Platnosť týchto všeobecných podmienok sa vzťahuje na služby poskytované CK Ginger Travel len vtedy, pokiaľ nie je CK Ginger Travel stanovený alebo vopred zjednaný rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. Objednávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok, vydaných CK Ginger Travel, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK Ginger Travel a v cenníku, o službách, cenách a cestovných podmienkach, zodpovedajú informáciám známym v čase tlače a CK Ginger Travel si vyhradzuje právo na ich zmenu do času uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom. Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo informácií dopĺňajúcich informácie o zájazde sa považuje za súčasť Zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zákazníka (ďalej len „zákazník“) a CK Ginger Travel, s.r.o. so sídlom: Hurbanova 1598/58, 911 01 Trenčín, IČO: , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  IČO: 50 527 657, oddiel: s. r. o., vložka č. 34089/R  (ďalej len cestovná kancelária). Cestovná kancelária pôsobí na slovenskom trhu  ako cestovná kancelária a cestovná agentúra, prevádzkujúca svoju činnosť prostredníctvom webovej stránky www.gingertravel.sk, Tieto VOP sa vzťahujú na ponúkanie a predaj cestovných služieb, leteniek a zájazdov a prenájom ubytovaní organizované cestovnou kanceláriou, alebo jej ochodnými partnermi.

 1. Všeobecné zmluvné podmienky pre predaj leteniek
 2. Všeobecné zmluvne podmienky pre predaj zájazdov, pobytov a iných služieb v cr
 3. Všeobecné obchodné podmienky pre predaj ubytovania?
 4. Všeobecné zmluvné podmienky pre predaj darčekových poukazov
 5. Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkovanie poistenia, víz a transferov
 6. Spoločné ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok platných pre predaj leteniek, zájazdov, ubytovania, sprostredkovanie poistenia a predaj ostatných produktov / služieb ?
 7. Všeobecné prepravné podmienky leteckých dopravcov, členov IATA
 8. Sadzobník poplatkov všeobecných obchodných podmienok
 1. Všeobecné zmluvné podmienky pre predaj leteniek
 1. Definície

1.1 Rezervácia – elektronický údaj o pasažierovi v celosvetovom rezervačnom systéme a rezervačnom systéme konkrétneho leteckého dopravcu, ktorý sa rozhodol zakúpiť letenku, prípadne aj iné prepravné služby konkrétneho leteckého dopravcu. Obsahuje informácie o pasažierovi, ako meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, presný dátum a čas cesty, vrátane názvu leteckého dopravcu a čísla konkrétneho letu. Rezervácia môže obsahovať aj informáciu ohľadom konkrétneho sedadla na palube lietadla, prípadne stravu. Niektoré letecké spoločnosti umožňujú rezerváciu sedadla až pri on-line check ine. Niektoré letecké spoločnosti si vyžadujú on-line check in pred nástupom na palubu lietadla a vlastnoručne vytlačenú palubnú vstupenku.

1.2 Letenka – je zmluva medzi pasažierov a leteckou spoločnosťou (leteckým prepravcom) o zabezpečení prepravy pasažiera a jeho batožiny a prípadne ďalších služieb spojených s touto prepravou a to v rozsahu uvedenom na letenke, v rešpektovaní presných časoch a úsekoch na letenke. Okamihom zakúpenia a úhrady letenky, pasažier dobrovoľne súhlasí s touto zmluvou a s prepravnými podmienkami leteckej spoločnosti, vrátane storno podmienok, či prípradných zmien na letenke. Pasažier sa môže oboznámiť s podmienkami tejto zmluvy pred kúpou leteniek a to na stránke konkrétneho leteckého prepravcu. Zmluva je uzatvorená až zakúpením a úhradou letenky u konkrétneho leteckého prepravcu, o čom bude klient informovaný buď leteckou spoločnosťou, alebo v prípade zakúpenia letenky cez cestovnú kanceláriu, tak cestovnou kanceláriou.

Cestovná kancelária v tomto procese vystupuje ako sprostredkovateľ kúpy letenky, príp. iných prepravných služieb medzi pasažierov a leteckou spoločnosťou. Cestovná kancelária môže po objednávke a zaplatení za službu od pasažiera, kúpiť letenku. Alebo pasažier si môže sám zakúpiť letenku prostredníctvom web stránky cestovnej kancelárie. Z toho dôvodu za prípadné škody spôsobené pasažierovi z dôvodu neuskutočnenia prepravy, príp. omeškania, zavinené leteckou spoločnosťou, cestovná kancelária nezodpovedá. Za všetky povinnosti týkajúcej sa leteckej prepravy plne zodpovedá letecká spoločnosť, ktorá mala na základe zmluvy klienta prepraviť.                                                                                                       Informácie o spoločných pravidlách systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ustanovených Európskym parlamentom a Radou Európskej únie sa dozviete na tel. čísle 00 800 67891011 alebo vo viacerých jazykoch tu: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm.

1.3 Eletronická letenka – údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu a informácie o pasažierovi, ktorý si zakúpil letenku. Cestovná kancelária odporúča mať stiahnutú aplikáciu leteckej spoločnosti v mobilnom telefóne, alebo mať vytlačené potvrdenie o elektronickej letenke, príp. palubnú vstupenku pri sebe.

1.4 Papierová letenka – cenina leteckej spoločnosti, ktorú je potrebné mať vždy pri sebe a predložiť ju pri každom odlete na check-in pokladni na letisku. Letenku si ponechávajte na každý úsek letu, ak váš let sa skladá z viacerých prestupov.

1.5 Cena letenky – cena prepravných leteckých služieb.

 

1.6  Letiskové poplatky – poplatky vyberané letiskom, mestom, či štátom v dobe odletu. Zvyčajne je tento poplatok už započítaný v cene letenky, avšak v niektorých prípadoch sa môžu letiskové poplatky platiť priamo na letisku.

 

1.7  Servisný poplatok cestovnej kanceláriezahŕňa náklady spoločnosti Pelikán ako napr. technológia a administrácia spojená so sprostredkovaním kúpy letenky.

 1. Podmienky a spôsob vytvorenia objednávky
 2. Cestovná kancelária spolupracuje pri predaji leteniek so svojimi obchodnými partnermi, či leteckými spoločnosťami. Prostredníctvom webovej stránky www.gingertravel.sk má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa svojich zadaných požiadaviek vo vyhľadávacom formulári (miesto a dátum odletu do želanej destinácie, údaje o dátume a letisku odletu a príletu,…). Po odoslaní tohto formulára a na základe zvoleného spôsobu platby cestovná kancelária zašle potvrdenie o prijatej objednávke a Podklady u úhrade, resp. potvrdenie o úspešnej platbe. Za svoje služby si cestovná kancelária účtuje poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP, časť H na osobu. Pokiaľ má klient záujem o vypracovanie ponuky letov na základe svojej požiadavky, môže svoju požiadavku zaslať na info@gingetravel.sk

Prostredníctvom online rezervačného systému nie je možné robiť komplikované rezervácie, ktoré obsahujú viacero samostatných preletov, resp. samostatných leteniek, alebo pokiaľ chce prerušiť svoju cestu na niekoľko dní v tranzitnom meste pri lete do alebo z cieľovej destinácie. Takéto požiadavky môže klient zaslať na e-mailovú adresu info@gingertravel.sk. Následne po odsúhlasení ponuky klientom agent zašle klientovi e-mailom Podklady k úhrade. Pri objednávke cez Zákaznícky servis je vždy uplatnený poplatok za poskytnuté služby podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP časť H na osobu.

Klient je povinný uviesť e-mailovú adresu a telefónne číslo, na ktorom je zastihnuteľný až do ukončenia cesty, inak nemusí byť včas a správne informovaný o zmenách letového poriadku, či zrušení letov majúcich vplyv na jeho letenku a uskutočnenie cesty. Keďže tieto informácie môžu byť zasielané aj formou SMS správy, klient je povinný uviesť telefónne číslo na mobilný telefón prijímajúci SMS správy. V prípade, že klient neuvedie mobilné telefónne číslo, bude kontaktovaný e-mailom.

 1. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétne lety je možné vykonať iba v prípade, ak je klientom želaný odlet minimálne o 2 kalendárne dni neskôr odo dňa, kedy si klient uvedený aktuálny stav prezerá. Ak je želaný odlet iba o 1 kalendárny deň neskôr odo dňa, kedy si klient uvedený aktuány stav prezerá, nie je síce možné vykonať rezerváciu letov, avšak klient si môže letenku na ním vybrané lety zakúpiť výhradne pri online objednávke letenky, a to iba prostredníctvom platobnej karty.
 2. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke v sekciiKontrola rezervácie, kde do kolónky „Rezervačný kód“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko“ zadá priezvisko cestujúceho uvedeného na rezervácii bez diakritiky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v údajoch v rezervácii je klient povinný bezodkladne kontaktovať cestovnú kanceláriu písomne e-mailom, alebo telefonicky, a to ešte pred úhradou rezervácie. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno alebo priezvisko či pohlavie cestujúceho, resp. ako krstné meno uvedené priezvisko a opačne, uvedenie akademického titulu, uvedenie len jedného mena cestujúceho, hoci má cestujúci v cestovnom doklade uvedené mená dve, podobne tiež uvedenie len jedného priezviska, hoci má cestujúci v cestovnom doklade uvedené dve apod. V prípade, že si klient rezerváciu neskontroluje a cestovná kancelária na nezrovnalosti ešte pred úhradou rezerváciie neupozorní, cestovná kancelária nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by klientovi takýmto konaním a nezrovnalosťami v rezervácii vznikli. Ak dôjde v dôsledku nezrovnalostí v rezervácií k zrušeniu rezervácie a novú rezerváciu nie je možné na identické lety vytvoriť, resp. ju je možné vytvoriť iba za vyššiu cenu, cestovná kancelária za tieto následky zrušenia pôvodnej rezervácie nezodpovedá. Cestovná kancelária nezodpovedá za odmietnutie nástupu do lietadla chybou klienta za neprávny údaj v rezervácii.Cestovná kancelária odporúča klientom aby si skontrolovali najmä:
  1) meno a priezvisko vo formáte v akom je uvedené v platnom cestovnom doklade na ktorý bude pasažier cestovať, a pohlavie                                                                                                                         2) letisko a dátum odletu a návratu ako i tranzitné mestá
  3) letisko a dátum návratu
  4) časy letov
  5) časť – Informácie o letových službách – na ktorú je potrebné kliknúť. Je tu uvedená napr. informácia pokiaľ na diaľkových letoch lietadlo má počas letu zastávku na natankovanie. Klient ďalej pokračuje rovnakým lietadlom, preto tento tranzitný bod v itinerári nie je uvedený. Keďže lietadlo je na čas doplnenia paliva nutné opustiť, v takýchto tranzitných mestách vyplýva klientovi nutnosť preveriť vízovú povinnosť.Okrem toho tu klient nájde tiež doplňujúce informácie o lete ako napr. Dĺžku trvania letu, typ lietadla, informáciu o potvrdení/zamietnutí vyžiadaného typu jedla, sedadla, alebo inej špeciálnej služby. Ak klient požaduje špeciálnu službu, napríklad vegánska strava, je nutnosť si ju vopred vyžiadať.
 3. Po úspešnom ukončení rezervácie na www.gingertravel.sk sa klientovi otvorí stránka s Poďakovaním, na ktorej je uvedený rezervačný kód a údaje o lete. Na email klienta je automaticky zaslané Potvrdenie o objednávke spolu s Podkladmi na úhradu, kde sú uvedené všetky údaje potrebné k vykonaniu úhrady. Platnosť rezervácie je stanovená rezervačným systémom na základe podmienok leteckej spoločnosti platných pre danú tarifu. Pokiaľ je na Podkladoch na úhradu uvedený rovnaký deň splatnosti ako je deň vytvorenia objednávky, znamená to, že rezervácia je rezervačným systémom garantovaná len v deň vytvorenia rezervácie. Spracované budú úhrady pripísané k účtom cestovnej kancelárie do 17:00. Úhrady, ktoré prídu po tejto hodine budú spracované až ďalší deň v čase otváracích hodín. V prípade, že je objednávka platná dlhšie, na Podkladoch k úhrade bude stanovený deň splatnosti do ďalšieho dňa do 17:00. V prípade, že klient do tejto doby, resp. do doby, ktorá je stanovená na Podkladoch na úhradu ako deň splatnosti a zároveň podľa časti F článku II bodu 2 týchto podmienok neuhradí objednávku, resp. neskontaktuje Zákaznícky servis a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení objednávky je garantovaná len do dňa splatnosti uvedenej na Podkladoch na úhradu, v niektorých prípadoch niekoľko dní.

Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že letenku nebude možné výnimočne vystaviť z dôvodu systémovej chyby, ktorou sú najmä prípady, kedy rezervačný systém z dôvodu chyby majúcej pôvod v dočasnom či trvalom technickom výpadku správneho fungovania systému zobrazí neexistujúce letecké spojenie, vypredaný let sa javí ako voľný, let je dostupný za očividne príliš nízku cenu apod. V prípade, že letenku nie je možné z uvedených dôvodov vystaviť, cestovná kancelária informuje klienta čo najskôr o tejto skutočnosti a ponúkne mu alternatívne riešenie, ktoré by čo najviac zodpovedalo a vyhovovalo klientovmu záujmu o zabezpečenie prepravy. Pokiaľ nebude klient súhlasiť so žiadnou z ponúknutých alternatív, cestovná kancelária klientovi obratom vráti uhradené finančné prostriedky za letenku na účet, z ktorého boli klientom platené. Pokiaľ tento účet už nie je aktuálny, cestovná kancelária požiada klienta o zaslanie iného čísla účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky za letenku vrátené.

 1. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópie občianskeho preukazu, kópie pasu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Pelikán vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Pelikán nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.
 2. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, meniť, alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky, podliehajú všetky zmeny a storno podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky.Podmienky letenky dodáva priamo letecká spoločnosť s výnimkou niektorých nízko nákladových leteckých spoločností výhradne v jazyku anglickom. Nie je možné, ich klientovi zasielať v jazyku slovenskom, alebo inom. V prípade, že klient podmienkam nerozumie, alebo sa mu nezobrazili odporúčame mu ešte pred úhradou letenky kontaktovať cestovnú kanceláriu.Odporúčame prečítať celé podmienky a zamerať sa najmä na časti:
  Rezervácia a výdaj leteniek – informácia ohľadne doby platnosti rezervácie a termínu vystavenia letenky
  Minimálny pobyt – akú dobu je nutné stráviť v destinácii aby platili stanovené podmienky
  Maximálny pobyt – akú dobu pobytu nemožno prekročiť (vrátane zmeny termínu) aby platili stanovené podmienky
  Cestovné obmedzenie – najmä v prípade zmeny letenky. Kedy podmienky danej ceny sú a nie sú v platnosti.
  Pokuty – informácie o možnosti a poplatkoch za zmenu a storno

Podmienky zmeny a storna sú stanovené ku každej letenke osobitne a nie je možné ich zo strany cestovnej kancelárie ovplyvniť. Cestovná kancelária si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok, ktorý je účtovaný podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP časť H. Pokiaľ sa klient nachádza v zahraničí a má záujem zmeniť spiatočný let, môže tak urobiť na leteckej spoločnosti. V prípade, že o zmenu požiada cestovnú kanceláriu, poplatok je účtovaný podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP časť H.

Pokiaľ sa klient nachádza v zahraničí a má záujem zmeniť spiatočný let, môže tak urobiť priamo v najbližšom zastúpení leteckej spoločnosti. Ak je požiadaná cestovná kancelária o zabezpečenie zmeny letu v čase kratšom ako 48 hodín pred meneným letom, je nevyhnutné všetky poplatky spojené s touto zmenou uhradiť cestovnej kancelárie do hodiny vytvorenia zmeny rezervácii v deň žiadosti o zmenu. Cestovná kancelária odporúča mať všetky zmeny vytlačené a pri sebe po celú dobu letu.

Podľa oficiálnych storno podmienok leteckej spoločnosti je možné postupovať v prípade, že storno letenky je uskutočnené najneskôr 48 hodín pred plánovaným odletom. Pokiaľ klient žiada o storno menej ako 24 hodín pred odletom, alebo potom ako nestihol odlet tzv. no show, spravidla možno leteckú spoločnosť požiadať len o vrátenie letiskových poplatkov. Je plne v kompetencii leteckej spoločnosti, či žiadosti vyhovie. Cestovná kancelária nemá možnosť nijako ovlyvniť storno podmienky a vrátenie peňazí klientovi. Pokiaľ má klient záujem o storno letenky nízko nákladovej leteckej spoločnosti, je potrebné aby kontaktoval priamo leteckú spoločnosť na základe jej podmienok.

Storno letenky je možné len počas otváracích hodín cestovnej kancelárie, na základe vyplneného, podpísaného a včas doručeného storno formulára do cestovnej kancelárie. Pri stornovaní už vystavených leteniek, bude klientovi zo strany cestovnej kancelárie okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný administratívny poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP časť H za každú letenku. Tento poplatok bude klientovi účtovaný aj v prípade, že letenka je nerefundovateľná a letecká spoločnosť vráti letiskové poplatky.

V prípade, že bude klient stornovať letenku, ktorej lety zmenila, alebo zrušila letecká spoločnosť a klientovi táto zmena nevyhovuje, pričom zároveň letecká spoločnosť v tomto prípade ponúkla klientovi ako jednu z možností tzv. full refund, teda vrátenie ceny letenky v plnom rozsahu, cestovná kancelária si administratívny poplatok za storno letenky neúčtuje. Uvedené poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou.

Poplatok za transakciu platobnou kartou za vystavenie produktu, ktorý si zúčtuje cestovná kancelária, je v prípade podania žiadosti o storno produktu nerefundovateľný. Poplatok za transakciu platobnou kartou za vystavenie produktu, ktorý si zúčtuje cestovná kancelária, je v prípade nedobrovoľného stornovania produktu taktiež nerefundovateľný.

Akékoľvek zmeny už vystavených leteniek alebo storno už vystavených leteniek je oprávnená žiadať len osoba na nej uvedená, a to iba za seba. Ak o storno žiada za ďalších spolucestujúcich alebo o storno žiada iná osoba ako podľa predošlej vety, táto musí písomne potvrdiť, že je oprávnená na vykonanie zmeny či storna vystavenej letenky pre všetky uvedené osoby, pre ktoré zmenu či storno žiada, a to vzhľadom ku skutočnosti, že je ich zákonným zástupcom lebo osobou splnomocnenou na vykonanie zmeny alebo storna vystavenej letenky týmito osobami, alebo jej právo na vykonanie zmeny alebo storna letenky vyplýva z pracovnoprávnych predpisov, resp. iných právnych predpisov.

Pokiaľ má cestovná kancelária dôvodné podozrenie alebo sa dozvie o skutočnosti, že uvedené oprávnenie podľa predchádzajúceho odstavca táto osoba žiadajúca o zmenu či storno letenky od niektorej dotknutej osoby nemá, cestovná kancelária má právo odoprieť uskutočniť túto zmenu alebo storno letenky dotknutej osoby. V tomto prípade je osoba žiadajúca o zmenu alebo storno povinná poskytnúť dodatočné doklady a informácie vyvracajúce túto pochybnosť.

V prípade, že letenka bola papierová, spolu so storno formulárom je potrebné doručiť aj jej originál. V prípade, že nám doručený nebude, akákoľvek refundácia je vylúčená.

Pokiaľ je dôvodom storna letenky závažný dôvod (úmrtie blízkeho príbuzného, vážny zdravotný stav, hospitalizácia), cestovná kancelária odporúča aby klient spolu so storno formulárom doručil tiež podklady uvedené na zaslanom storno formulári (originál úmrtného listu, lekársku správu v anglickom jazyku, atď. ). Tieto spolu s jeho žiadosťou o storno budú zaslané leteckej spoločnosti, ktorá môže prípad individuálne posúdiť a klientovi vrátiť sumu nad rámec oficiálnych podmienok. Cestovná kancelária neručí za individuálny postup v daných prípadoch a vrátenie zvýšenej sumy. V prípade, že klient požadované doklady nedodá, cestovná kancelária neručí za to, že u leteckej spoločnosti bude o individuálne posúdenie žiadané.

Po doručení kompletných podkladov (storno formulára, papierovej letenky, a prípadne zdravotnej správy v anglickom jazyku, úmrtného listu) prebehne administratívne spracovanie v rámci cestovnej kancelárie a u leteckej spoločnosti. Po vysporiadaní u leteckej spoločnosti táto poukáže peniaze cestovnej kancelárie, resp. vráti príslušnú čiastku na kreditnú kartu (ak bola letenka hradená týmto spôsobom). Klientovi bude zaslaný dobropis. Termín vrátenia je podmienený konaním tretej osoby- dopravcu resp. dodávateľa. Vo všeobecnosti trvá celý proces približne 2 mesiace. V prípade, že klient žiada o individuálne posúdenie zo závažných dôvodov a dodá potrebné podklady, vybavenie storna môže trvať aj niekoľko mesiacov.

V prípade, že klient stornuje letenku, ktorá bola hradená kreditnou kartou, je povinný na storno formulár uviesť údaje kreditnej karty, ku ktorej týmto automaticky dáva cestovnej kancelárie svoj súhlas na odúčtovanie administratívneho poplatku za storno letenky. Celkovú cenu, po odrátaní storno poplatku leteckou spoločnosťou, vráti v prípade, že letenka bola platená kreditnou kartou, klientovi priamo dopravca na kreditnú kartu, ktorú použil na úhradu predmetných leteniek. V prípade, že klient hradil letenku kreditnou kartou a údaje danej karty na storno formulári neuvedie, storno poplatok cestovnej kancelárie účtovaný podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP časť H na osobu bude, po vykonaní refundácie zo strany leteckej spoločnosti, z karty klienta odúčtovaný automaticky. Administratívny poplatok za spracovanie platby kreditnou kartou závisí od použitého typu kreditnej karty a je nerefundovateľný.
V prípade, že klient požiada o stornovania letenky v deň jej vystavenia, a doručí storno formulár ešte ten istý deň v čase otváracích hodín cestovnej kancelárie, bude mu okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný aj administratívny poplatok účtovaný podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP časť H na osobu. Následne je možné sumu použiť na zakúpenie novej letenky. Alebo vrátiť platbu späť na účet klienta zníženú o spracovateľský poplatok účtovaný podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov VOP časť H. Klient s týmto postupom cestovnej kancelárie vyjadruje svoj súhlas.

V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. Letenku na meno klienta, ktorý nemôže letieť je možné len stornovať. Storno sa riadi podmienkami stanovenými leteckou spoločnosťou k danému tarifu. Výnimkou sú nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré vo všeobecnosti zmeny mena umožňujú za poplatok.

 1. Na vybranom lete má klient možnosť si priamo zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si rezerváciu sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na https://www.viewtrip.com/en-US/ViewTrip.asp do kolónky „Číslo rezervácie“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho. V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online ani telefonicky na Zákazníckom servise, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom.
 2. Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke na rezervačnom portáli cestovnej kancelárie resp. portáli obchodného partnera. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené a je potrebné, aby klient kontaktoval Zákaznícky servis. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení celej rezervácie kontrolovať na www.viewtrip.com, kde do kolónky „Číslo rezervácie“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko cestujúceho“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho bez diakritiky. Potvrdenie, alebo zamietnutie vyžiadaného jedla je na tejto stránke viditeľné najneskôr do 24 hodín od urobenia rezervácie.
 3. V prípade vyžiadania špeciálnych služieb ako je preprava zvieraťa, športového náčinia, atď., cestovná kancelária nemôže garantovať ich potvrdenie. Klient sa zaväzuje dodať všetky podklady vyžiadané leteckou spoločnosťou v záujme potvrdenia danej služby. Cestovná kancelária odporúča klientom aby v prípade, že potvrdenie špeciálnej služby má priamy vplyv na ich vycestovanie, uhradili rezervované produkty až po potvrdení poskytnutia služby leteckou spoločnosťou. Cestovná kancelária nevie garantovať, že špeciálne služby budú potvrdené v čase platnosti objednávky a jej ceny. Odporúčame, aby si klient nechal dostatočný časový priestor na vyžiadanie, úhradu a potvrdenie špeciálnej služby tak, aby boli z jeho strany splnené všetky podmienky (špecifikácie služby, zaslanie kompletných informácií k jej vyžiadaniu, úhrada poplatku za špeciálnu službu apod.) najneskôr 48 hodín pred začatím poskytovania služby. V prípade, že klient službu uhradí a služba poskytnutá nebude, storno sa riadi oficiálnymi podmienkami leteckej spoločnosti platnými pre danú tarifu.
 4. Všetky dodatočne vyžiadavané a zakupované služby leteckého prepravcu, ako sú preprava zvieraťa, rezervácia konkrétneho sedadla v lietadle, preprava hudobného nástroja či športového náradia, ale aj akákoľvek dodatočne zakupovaná batožina atď. sa pri zmene a storne letenky, ku ktorej boli objednané, riadia všeobecnými prepravnými podmienkami konkrétneho prepravcu. Cestovná kancelária je v tomto prípade klientovi nápomocná pri vybavovaní zmeny/storna letenky vrátane ich dopadu na poskytnutie špeciálnej služby, avšak nemôže garantovať potvrdenie jej presunu na zmenený let, prípadne refundáciu špeciálnej služby v prípade neposkytnutia služby zo strany prepravcu,  a to ani v prípade zmeny/storna zo strany leteckého prepravcu. Za prípadné škody vzniknuté klientovi neposkytnutím špeciálnej služby zo strany prepravcu pri zmene/storne letenky cestovná kancelária nezodpovedá.
 5. Zrušenie letov a zmena letového poriadku: Letecká spoločnosť má právo na úpravy letového poriadku. Cestovná kancelária tieto zmeny nevie v žiadnom prípade ovplyvniť a nezodpovedá za prípadné spôsobené škody klientom, ktoré boli zapríčinené takýmito zmenami v rezerváciách.

Cestovná kanelária môže klienta o zrušení letu či zmene letového poriadku v jeho letenke informovať buď e-mailom, telefonicky alebo formou SMS, pokiaľ klient uviedol ako telefonický kontakt číslo mobilného telefónu. Klient môže cestovnú kanceláriu kontaktovať mailom alebo telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na portáli www.gingertravel.sk v záložke Kontakty.
Cestovná kancelária nemusí byť informovaná o všetkých zmenách v úpravách letového poriadku leteckej spoločnosti, ktoré majú dopad na konkrétnu klientovu letenku, a v týchto prípadoch nezodpovedá za včasnosť a presnosť informovania. Cestovná kancelária tieto zmeny nevie v žiadnom prípade ovplyvniť a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené klientovi, ktoré boli zapríčinené takýmito zmenami v zakúpených letenkách. Zodpovedá za ne plne príslušná letecká spoločnosť.
Odporúčame však klientovi skontrolovať časy odletov na vystavenej letenke priamo u leteckej spoločnosti

Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient prehlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

 1. SADZOBNÍK POPLATKOV VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
 2. Informácie o servisnom poplatku CK Ginger Travel:

CK Ginger Travel si účtuje servisný poplatok za vystavenie letenky, ktorý je súčasťou ceny letenky a v čase objednávky je zahrnutý do celkovej ceny letenky, zobrazenej spotrebiteľovi v ponuke na webstránke, či v prípade offlinovej objednávky v ponuke zaslanej spoločnosťou Pelikán. Tento servisný poplatok nie je účtovaný dodatočne. S výškou servisného poplatku je klient oboznámený na Podkladoch k úhrade a doklade o predaji.
Poplatky uvedené v Sadzobníku sú poplatky, ktoré si určuje CK Ginger Travel a nezahŕňajú poplatky, ktoré si za danú klientom požadovanú službu účtujú dodávatelia jednotlivých služieb (letecký prepravca, ubytovacie zariadenie a i.). Výška poplatku dodávateľa záleží na individuálnych podmienkach, ktorých pravidlá sú obsiahnuté v obchodných podmienkach konkrétneho dodávateľa. Všetky poplatky za služby poskytované CK Gimger Travel uvedené v tomto Sadzobníku sú nerefundovateľné.

2 Typ poplatku

Akákoľvek dobrovoľná ZMENA letenky pred odletom/po odlete na žiadosť klienta – napr. zmena termínu a/alebo destinácie (ak je povolená leteckou spoločnosťou), zmena mena vrátane preklepu v mene či zmeny mena v prípade sobáša klienta (ak je povolená leteckou spoločnosťou) a ďalšie povolené zmeny                    33.00
VOID letenky, ktorú možno dobrovoľne zrušiť v deň vystavenia za poplatok storna                    33.00
Nedobrovoľná ZMENA letenky pred alebo po odlete zo strany leteckej spoločnosti, zrušené lety, zmena času a podobne                      0.00
STORNO letenky na žiadosť klienta (ak je povolené leteckou spoločnosťou)                    33.00
Dobrovoľná ZMENA ubytovania alebo zájazdu – osoby objednávateľa alebo mena klienta vrátane zmeny mena v prípade sobáša (ak je povolená dodávateľom) – vyžiadaná viac ako 3 dni pred nástupom na ubytovanie alebo zájazd                    33.00
Dobrovoľná ZMENA ubytovania alebo zájazdu – osoby objednávateľa alebo mena klienta vrátane zmeny mena v prípade sobáša (ak je povolená dodávateľom) – vyžiadaná 3 dni a menej pred nástupom na ubytovanie alebo zájazd                    50.00
Dobrovoľná ZMENA ubytovania alebo zájazdu (termínu, ubytovacieho zariadenia) na žiadosť klienta (ak je povolená dodávateľom) – vyžiadaná viac ako 3 dni pred nástupom na ubytovanie alebo zájazd                    33.00
Dobrovoľná ZMENA ubytovania alebo zájazdu (termínu, ubytovacieho zariadenia) na žiadosť klienta (ak je povolená dodávateľom) – vyžiadaná 3 dni a menej pred nástupom na ubytovanie alebo zájazd                    50.00
STORNO ubytovania na žiadosť klienta (ak je povolené dodávateľom)                    33.00
STORNO parkovacej karty na žiadosť klienta (platí pre parkovanie pri letisku v Bratislave a Prahe)                    25.00
STORNO parkovacej karty na žiadosť klienta (platí iba pre parkovanie pri letisku vo Viedni)                    25.00
STORNO víz na žiadosť klienta                    33.00
Doručenie KURIÉROM v rámci SR s doručením do 3 pracovných dní od zaplatenia objednávky          4 € bez DPH
Doručenie KURIÉROM do Českej republiky do 5 pracovných dní od zaplatenia objednávky          4 € bez DPH
Doručenie KURIÉROM mimo SR do Maďarska do 5 pracovných dní od zaplatenia objednávky          5 € bez DPH
Doručenie KURIÉROM mimo SR do Poľska do 5 pracovných dní od zaplatenia objednávky        24 € bez DPH
Mimoriadne doručenie KURIÉROM v rámci SR s doručením do ďalšieho pracovného dňa – objednané musí byť predošlý pracovný deň do 16:00 hod       Cena po          individuálnej dohode
Mimoriadne doručenie kuriérom v rámci Bratislavy do 2 hodín od objednania – doručovanie iba v pracovné dni     Cena po individuálnej dohode
Zmluvná pokuta za zaslanie svojvoľne nahor zaokrúhlenej ceny objednávky zo strany klienta do 5 € podľa výšky úhrady nad rámec ceny objednávky

Certifikát proti úpadku cestovnej kancelárie

Darčekový poukaz

D) Darčekový poukaz

Klient má možnosť si zakúpiť darčekový poukaz prostredníctvom www.gingertravel.sk pre seba, či ako darček pre svojho blízkeho. Darčekový poukaz je možné nájsť v sekcii Zájazdy – Darčekový poukaz. Prípadne si ho klient môže objednať prostredníctvom e-mailu info@gingertravel.sk. Následne budú klientovi zaslané Podklady k úhradu. Po úhrade celkovej sumy darčekového poukazu, bude klientovi zaslaný jedinečný kód, použiteľný na úhradu objednávky na zájazd, či službu cestovnej kancelárie. Darčekový preukaz neplatí na úhradu cestovného poistenia ,či prenájom áut.                                                                        Darčekový poukaz môže klient, alebo osoba uvedená na darčekovom poukaze, resp. preukázaním jedinečného kódu využiť na nákup leteniek, ubytovania, zájazdu, prípadne kombinácii produktov podľa vlastného výberu z ponuky služieb na www.gingertravel.sk.

Cestovná kancelária odporúča klientovi pred použitím darčekového poukazu, ako spôsob platby kontaktovať cestovnú kanceláriu, aby klient predišiel k prípadnému zvýšeniu cien svojich vybraných produktov / služieb v deň použitia darčekového poukazu. Inak cestovná kancelária nezodpovedá za navýšenie cien svojich obchodných partnerov vo vybraných produktov v objednávke.

Cestovná kancelária negarantuje, že nedôjde k zvýšeniu ceny zvolených služieb/produktov v objednávke zo strany dodávateľa  až do momentu vystavenia/zakúpenia objednaných produktov/služieb, a to vzhľadom na spôsob predaja týchto produktov/služieb určený leteckými prepravcami a inými dodávateľmi produktov/služieb.
Klient tak používa darčekový poukaz na nákup s vedomím tohto rizika legitímneho zvýšenia ceny zo strany nízkonákladového leteckého prepravcu. Ak dôjde k zvýšeniu ceny letenky, klient sa môže rozhodnúť, či so zvýšenou cenou objednávky súhlasí alebo mu cestovná kancelária nájde inú  primeranú alternatívu.
Ak ani jedna možnosť klientovi nevyhovuje, má právo na vrátenie celej uhradenej sumy objednávky a opätovné využitie darčekového poukazu.

Platnosť darčekového poukazu je od momentu jej vytvorenia do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Darčekový poukaz je prenosný, nerefundovateľný, nie je možné ho vymeniť za hotovosť. Storno a zmeny služieb/produktov zakúpených prostredníctvom darčekového poukazu sa riadia podmienkami dodávateľov týchto konkrétnych služieb a cestovnej kancelárie bez ohľadu na skutočnosť, či boli úplne alebo čiastočne uhradené prostredníctvom darčekového poukazu.

Darčekový poukaz môže klient použiť na nákup služieb  minimálne vo výške nominálnej hodnoty darčekového poukazu.
V prípade zakúpenia služby v nižšej hodnote ako je nominálna hodnota darčekového poukazu, je rozdiel v cene nerefundovateľný. V prípade zakúpenia služby vo vyššej hodnote ako je darčekový poukaz bude rozdiel ceny fakturovaný osobe, ktorá darčekový poukaz predložila cestovnej kancelárie.

Darčekový poukáz je možné použiť len na jeden nákup/objednávku a nie je možné ju uplatniť spätne po uhradení produktov iným spôsobom.                                                                                              Cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za zneužitie darčekového poukazu neoprávnenou osobou.

Ochrana osobných údajov - GDPR

Zákazník odoslaním objednávky a úhradou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa Zák.:č. 18/2018 Z.z.
Osobné údaje budú použité iba na účely vybavenia konkrétnej objednávky zákazníka a po jej ukončení budú zabezpečené a použité iba na archivačné účely daňových dokladov a prípadných kontrol štátnych úradov.
Zákazník má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to prostredníctvom emailovej žiadosti na info@ckginger.com, ale písomne v žiadosti zaslanej poštou na adresu spoločnosti, t.j. Ginger Travel, s.r.o., Hurbanova 58, 91101 Trenčín.
Upozorňujeme, že v prípade nesúhlasu poskytnúť osobné údaje, nie je možné zákazku/zájazd zrealizovať – viac info vo VOP a Ochrana osobných údajov.